Årsmötesprotokoll

ÅRSMÖTE I SVENSK-ITALIENSKA FÖRENINGEN 17 mars 2021

Årsmötet för verksamhetsåret 2020 fick hållas digitalt via Zoom på grund av pandemin. Mötet hade 36 deltagare.

 • 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Maria Sjögren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna

 • 2 Fråga om årsmötet blivit utlyst i laga ordning

Mötet fann att årsmötet blivit utlyst i laga ordning.

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Maria Sjögren och till sekreterare valdes Gill Jonsson Falk.

 • 4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Marita Rosendahl.

 • 5 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020

Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på vår hemsida och alla deltagare har uppmanats att läsa den före mötet. Efter justering av ett stavfel i ett efternamn lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 • 7 Resultat- och balansräkning för 2020

Föreningens kassör Barbro Ellerbrock berättade om föreningens ekonomi och vad vi behöver tänka på framöver. De medlemmar som hädanefter vill ta del av Resultat- och balansräkningen före årsmötet kan be att få denna vid anmälan till mötet.

Mötet lade Resultat- och balansräkningen för 2020 till handlingarna.

 • 8 Revisionsberättelsen för 2020

Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs av vår revisor Bo Gustavsson.

Mötet lade revisionsberättelsen till handlingarna.

 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

 • 10 Val av styrelse och ordförande

Mötet beslutade att följa valberedningens förslag.

Till ordförande för Svensk-italienska föreningen i Göteborg omvaldes Maria Sjögren.

Övriga medlemmar i styrelsen omvaldes: Jan Axenborg, Barbro Ellerbrock, Martin Harrebek, Jeanette Norman, Inger Paradi-Addison, Ulla Åkerström och Gill Jonsson Falk.

 • 11 Val av revisorer

Till revisorer omvaldes Bo Gustavsson och Maria Bergendahl.

 • 12 Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Sven-Erik Pettersson och Leif Stenson.

 • 13 Fastställande av årsavgift

Mötet beslöt att bibehålla årsavgiften som är 250 kr per medlem.

 • 14 Övriga frågor

Inga frågor togs upp av mötet.

 • 15 Avslutning av mötet

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Gill Jonsson Falk

 

Maria Sjögren                                          Marita Rosendahl

Ordförande                                              Justeringsperson