Årsmötesprotokoll

 

ÅRSMÖTE I SVENSK-ITALIENSKA FÖRENINGEN 13 MARS 2019

§1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Maria Sjögren förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Fråga om årsmötet blivit utlyst i laga ordning

Mötet fann att årsmötet blivit utlyst i laga ordning.

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Maria Sjögren och till sekreterare valdes Gill Jonsson Falk.

§4 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Marita Rosendahl.

§5 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018

Gill Jonsson Falk föredrog verksamhetsberättelsen för 2018 och Barbro Ellebrock föredrog resultat- och balansräkningen. Mötet lade dessa dokument till handlingarna.

§7 Revisionsberättelsen för 2018

Revisionsberättelsen för 2018 föredrogs av revisorn Eva Ramér. Mötet lade revisionsberättelsen till handlingarna.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

§9 Val av styrelse och ordförande

Mötet beslutade att följa valberedningens förslag.

Till ordförande för Svensk-italienska föreningen i Göteborg valdes Maria Sjögren.

Övriga medlemmar i styrelsen omvaldes: Jan Axenborg, Barbro Ellerbrock, Martin Harrebek, Jeanette Norman, Inger Paradi-Addison, Sven-Tage Teodorsson och Gill Jonsson Falk.

§10 Val av revisorer

Till revisorer valdes Eva Ramér och Ulf Widell.

§11 Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Sven-Erik Pettersson och Leif Stenson.

 

§12 Fastställande av årsavgift

Mötet beslöt att bibehålla årsavgiften som är 250 kr per medlem.

§13 Övriga frågor

Vår kassör aviserade att avgiften för samkvämet efter föredragen kommer att höjas till hösten från 100 kr till 120 kr.

§14 Avslutning av mötet

Ordföranden avslutade mötet.

Efter mötet avtackades Bengt Åhlén (avgående revisor) och Nils Holmgren (avgående ledamot i valberedningen).

Vid protokollet

Gill Jonsson Falk

 

Maria Sjögren                                          Marita Rosendahl

Ordförande                                              Justeringsperson