Föreningens styrelser 1976 – 1995

STYRELSEN

ORDFÖRANDEN

1977-1987           Hans Nilsson-Ehle

1958-1976           Harry Erkell

1987-1990           Lydia Hector

1990-1993           Lars Lindvall

1993-                      Francesco Petroselli

SEKRETERARE

1970-1990           Francesco Petroselli

1990-1992           Kerstin Jhowry

1992-                      Susanne Åh1én

KASSAFÖRVALTARE

1973-1984           Ulf Hellström

1984-                      Barbro Ellerbrock

KLUBBMÄSTARE

1975-1985           Gunilla Hellström

1985-1990           Görel Sällström

1990-1992           lolanda Åh1én

1992-                      Vittorio Sartori

ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Eric Ahrengren

Barbro Andersson

Pontus Bergström

Eva-Lena Borgemar

Folke Brandt

Birgit Cavallini

Erik Ehrengren

Gunilla Flinck

Mårten Frankby

Ulf Hellström

Hugo Holtz

Johannes Kuiper

Lena Larsson

Arturo Marciapiedi

Rutger Nilsson-Ehle

Bengt Olson

Elisabeth Osvald

Piero Palmucci

Tore Selander

Bengt Stebler

Margareta Strandberg-Olofsson

Åke Sällström

Göran Ullman

Jan Wallinder

Gustav Ydefeldt

 

STADGAR FÖR SVENSK-ITALIENSKA FÖRENINGEN l GÖTEBORG

Antagna den 7 februari 1986

§1.

Föreningens ändamål är att främja kännedomen om Italien, dess

historia och kultur, samt att sammanföra Italiens vänner i Göteborg

§2.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och 13 medlemmar. Den väljs för arbetsår /l juli – 30 .juni/ vid höstens första sammanträde(årsmöte). Då utses också två revisorer och en revisionssuppleant, samt en valberedning på tre personen’. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, klubbmästare och övriga behövliga funktionärer.

§3.

Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen minst fyra gånger årligen. Vid alla val och beslut äger varje närvarande medlem en röst. Medlem är den som har betalt förfallen medlemsavgift.

§4.

Årsavgiften fastställes för varje arbetsår , varvid enkel majoritet skall gälla.

§5.

För ändring av stadgarna krävs minst två tredjedelar av de angivna rösterna vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande föreningssammanträden,

§6.

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar överlämnas till Svenska institutet i Rom och arkivalierna deponeras i Universitetsbiblioteket, Göteborg