Stadgar

STADGAR

§1 Föreningens ändamål är att främja kännedom om Italien, dess historia och kultur samt att sammanföra Italiens vänner i Göteborg.

§2    Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och minst 6 medlemmar. Den väljs för ett år på årsmötet. Årsmötet utser ordförande. Årsmötet väljer också två revisorer samt en valberedning på två personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och övriga möjligen behövliga funktioner.

§3    Föreningen har sammankomster på kallelse av styrelsen minst fyra gånger per år. Vid alla val och beslut äger varje närvarande medlem en röst. Medlem är den som har betalt medlemsavgift.

§4    Årsavgiften fastställes för nästkommande kalenderår av årsmötet, varvid enkel majoritet skall gälla.

§5    För ändring av stadgarna krävs minst två tredjedelar av de avgivna röstena vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande föreningssammankomster.

§6    Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar överlämnas till Svenska institutet i Rom och arkivalierna deponeras i Universitetsbiblioteket i Göteborg.